INFORMACJA

INFORMACJA

 

  1. Zgodnie z REGULAMINEM DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (tekst ujednolicony na dzień 29.09.2009 r. Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 289/XXIX/09) każdy odbiorca zobowiązany jest (według § 12 ust. 6) do poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie praw do korzystania z nieruchomości (tj. sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy). Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa ODBIORCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie należności powstałe w związku ze świadczeniem usług (pomimo wygaśnięcia umowy – zawarcia umowy na daną nieruchomość z innym odbiorcą).

  2. W sytuacji zakupu lub nabycia nieruchomości (również, w sytuacji gdy nieruchomość stała się własnością po śmierci poprzedniego właściciela) nowy właściciel zobowiązany jest do poinformowania Przedsiębiorstwa o tym fakcie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub nabycia spadku.

  3. W przypadku dłuższej nieobecności osoby z którą podpisana jest umowa, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Przedsiębiorstwa o nowym adresie do korespondencji w formie pisemnej lub ustnej.

  4. Każdy odbiorca zobowiązany jest to udostępnienia miejsca na pozostawienie faktury (tj. posiadania oddawczej skrzynki pocztowej).

Stosując się do powyższych zasad unikną Państwo komplikacji.