Informacja w sprawie kanalizacji deszczowej

 
INFORMACJA W SPRAWIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 
 

      W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji  w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" Gmina Wieleń przystępuje do opracowania i zatwierdzenia taryf za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Obowiązek taki wynika wprost z przepisów art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), który obliguje przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Przy czym podkreślić należy, że w myśl art. 2 pkt 8 lit c cytowanej ustawy przez ścieki rozumie się m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Opłatą za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zostaną obciążeni wszyscy zarządcy i właściciele nieruchomości, którzy kierują wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych swoich nieruchomości, w tym również z dachów, do sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej. Odbiorcy, którzy zagospodarują te wody na swoich posesjach, na przykład do podlewania ogrodów, trawników itp. zostaną zwolnieni z ww. opłaty.

Każdy odbiorca otrzyma od Przedsiębiorstwa Komunalnego NOTEĆ Sp. z o.o. w Wieleniu druk wniosku wraz z oświadczeniem o prawdziwości danych, w którym trzeba będzie zdeklarować, czy odbiorca odprowadza wody opadowe i roztopowe do sieci i urządzeń spółki oraz podać wielkość powierzchni, z jakich wody opadowe i roztopowe są odprowadzane do deszczówki. Wnioski kierowane będą do właścicieli nieruchomości położonych przy drogach utwardzonych i korzystających z systemu kanalizacji deszczowej.

 

 

                                                                                                                Burmistrz Wielenia

                                                                                                             /-/ Elżbieta Rybarczyk

 

Wieleń, dnia 04.09.2015 r.

 

 

 

Informacja w sprawie kanalizacji deszczowa.pdf

 

 

 

Wniosek wody opadowe.doc

 

 

 

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.pdf