Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NOTEĆ sp. z o.o. w Wieleniu

 

 

Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NOTEĆ sp. z o.o. w Wieleniu

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego NOTEĆ sp. z o.o. z siedzibą w Wieleniu

ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NOTEĆ sp. z o.o.

 

 

 1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NOTEĆ sp. z o.o. w Wieleniu powinien spełniać następujące kryteria:

  1. kryteria obligatoryjne:

   1. wykształcenie wyższe,

   2. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia (w rozumieniu Ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Dz. U. z 2016 r., poz. 2259),

   3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające
    z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

   4. nienaganna opinia z poprzednich miejsc pracy,

   5. niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,

   6. korzystanie z praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

   7. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych,

   8. dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

  2. kryteria pożądane:

   1. co najmniej 3-letni staż pracy w sektorze komunalnym,

 2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

  1. obligatoryjnie:

   1. CV, zawierające adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu do kontaktów,

   2. podpisany życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, osiągnięć zawodowych i znajomości języków obcych,

   3.  kopie:

- dyplomu ukończenia wyższej uczelni i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje określone
w punkcie 1.1.a),

- świadectw pracy,

   1. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (medycyna pracy),

   2. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych,

   3. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych,

   4. zaświadczenie o niekaralności wraz z oświadczeniem o braku toczących się postępowań karnych wobec kandydata,

   5. oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

  1. pożądane:

   1. referencje z poprzednich miejsc pracy,

   2. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w Urzędzie Miejskim w Wieleniu, Sekretariat – Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego, 64-730 Wieleń ul. Kościuszki 34, w zaklejonych kopertach, zabezpieczonych przed przypadkowym otwarciem lub za pośrednictwem poczty listem poleconym, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NOTEĆ sp. z o.o.”,
  w terminie do dnia
  04.01.2018 do godz. 15.00. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu na wskazany powyżej adres.

 2. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w pkt 2.1, nie podlegają rozpatrzeniu.

 3. Zgłoszone oferty zostaną otwarte w dniu 05.01.2018 r. o godz. 10.00.

 4. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne z Radą Nadzorczą, w toku których oceniane będą w szczególności:

  1. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,

  2. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu,

  3. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

  4. znajomość zagadnień związanych z kierowaniem i zarządzaniem zespołami pracowników,

  5. znajomość zagadnień związanych z marketingiem bezpośrednim,

  6. wizja rozwoju Spółki.

 5. Termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych zostaną określone w zaproszeniach.

 6. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

 7. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

 8. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyboru kandydatów.