Zapytanie ofertowe na dostawę agregatu prądotwórczego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

 

 

na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Rosko przy ul. Cmentarnej

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o

64-730 Wieleń

ul. Błonie 29

NIP: 763-17-55-059

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29.01.2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058).

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa, montaż, posadowienie, podłączenie oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego stacjonarnego do montażu w pomieszczeniu.

Wymagania:

- napięcie wyjściowe 230/400V

- moc wyjściowa 100 kVa lub wyższa

Agregat powinien zawierać w zestawie:

- ramę własną

- prądnicę trójfazową, synchroniczną

- instalacje chłodzącą

- instalację paliwową ze zbiornikiem paliwa zapewniającym ciągłą pracę przez min. 10 h

- instalację rozruchowo-elektryczną

- panel automatyki startu i zatrzymania

- elektroniczny regulator napięcia

- wyłącznik główny oraz układ SZR

- tłumik wydechu

- instalację wentylacji i wyrzutu spalin

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia:

- niezbędne pomiary elektryczne

- przeszkolenie obsługi

- dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w ofercie ceny NETTO/BRUTTO na wykonanie całości zamówienia.

2. Cena podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie, chyba, że inne okoliczności spowodują konieczność zmiany zakresu prac lub/i ceny umownej, w tym wykonania robót nie ujętych w ofercie.

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jako jedyne kryterium cenowe – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

4. Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z istniejącymi uwarunkowaniami oraz uzyskał wszelkie niezbędne informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Rezygnacja z powyższego jest Jego wyborem i ryzykiem. Wizja lokalne odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

V. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU:

W celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

- prawidłowo wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1

 

VI. INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 30-04-2015r. godz. 11.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu przy ul. Błonie 29.

Przy adresie należy zamieścić dopisek : „OFERTA NA AGREGAT”

Kryterium wyboru oferty jest cena. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30-04-2015r. godz. 11.30 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VII. GWARANCJA:

Wykonawca udzieli zamawiającemu 5-cio letniej gwarancji na agregat prądotwórczy wraz z zamontowanym osprzętem.

 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru robót.

 

IX. TERMIN REALIZACJI:

Do dnia 31-05-2015r.

 

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 

 

 

                                                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                                                         /-/ Adam Pazurek

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

 

Pieczęć Firmowa Wykonawcy                                                                          Miejscowość, dnia …....................................

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Rosko przy ul. Cmentarnej

 

 

1. Nazwa Wykonawcy, adres

 

...................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................

 

NIP: ….............................................................. REGON: ….......................................................

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Rosko przy ul. Cmentarnej w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia za:

 

Cena NETTO: …................................ zł

Słownie zł: …................................................................................................................................

 

Cena BRUTTO: …................................ zł

Słownie zł: …................................................................................................................................

 

3. Deklaruję ponadto:

- termin realizacji do 31-05-2015r.

- okres gwarancji – 5 lat

- warunki płatności – 30 dniowy termin płatności od daty wpływu faktury.

 

4. Oświadczam, że:

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                              …..............................

                                                                                                                                                                    / Podpis Oferenta /

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf