DZIAŁ KANALIZACJI

Na terenie Gminy Wieleń zlokalizowane są dwie oczyszczalnie ścieków, jedna w miejscowości  Wieleń druga we wsi Miały.

Oczyszczalnia Ścieków Wieleń ul. Jaryńska
Oczyszczalnia o technologi mechaniczno-biologicznej oczyszczania ścieków o przepustowości 1000 m3/dobę. Zmodernizowana w 2009 roku. Z uwagi na zróżnicowany teren miasta Wielenia ścieki dostarczane są do oczyszczalni za pomocą sieć kanalizacyjnej / grawitacyjno – ciśnieniową / oraz wozami asenizacyjnymi. Ścieki oczyszczone wypływające z oczyszczalni posiadają stężenia zanieczyszczeń, zgodnie z parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska wydanym w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Oczyszczalnia Ścieków Miały ul. Międzyleska
Oczyszczalnia o technologi biologiczno-chemicznej typu TOPAS 300 o przepustowości maksymalnej 45m3/dobę, która została zmodernizowana w 2008r. Ścieki dostarczane do oczyszczalni pochodzą z części wsi Miały z obiektów zlokalizowanych przy ul. Mężykowskiej i Fabrycznej. Oczyszczalnia wykonana jest w systemie modułowym z możliwością rozbudowy o dalsze segmenty. Sieć kanalizacyjna grawitacyjno–ciśnieniową obsługiwaną przez 1 przepompownię.