>

Trwa ładowanie...

NABÓR na stanowisko Specjalisty ds. wodociągów i kanalizacji

NABÓR na stanowisko Specjalisty ds. wodociągów i kanalizacji

 

 

Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Specjalisty do spraw wodociągów i kanalizacji w

Przedsiębiorstwie Komunalnym „NOTEĆ” sp. z o.o. w Wieleniu

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. z siedzibą w Wieleniu ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Specjalisty do spraw wodociągów i kanalizacji – pełen etat. 

Opis stanowiska:

1.       Nadzór nad prawidłową eksploatacją oraz utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i całej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

2.       Kosztorysowanie i fakturowanie robót zleconych wykonanych przez podległych pracowników.

3.       Nadzór nad stanem i jakością wody i ścieków.

4.       Kierowanie Działem Wodociągowym i Kanalizacyjnym, nadzór i organizowanie pracy podległych pracownikom.

5.       Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych wody i ścieków i dążenie do osiągania zgodnych z obowiązującymi przepisami wyników dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

6.       Sporządzanie raportów procesowych (na potrzeby wewnętrzne i dla jednostek zewnętrznych).

7.       Zapewnienie dokumentacji technicznej (recenzowanie odbieranych i uaktualnianie posiadanych instrukcji oraz schematów).

8.       Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisowania urządzeń.

9.       Współpraca z instytucjami kontrolującymi jakość wody i jakość ścieków w zakresie przestrzegania warunków pozwoleń wodno-prawnych.

10.    Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z pracą wodociągów, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

 

Zgłoszenia kandydatów:

     1.  Kandydat na stanowisko Specjalisty do spraw wodociągów i kanalizacji powinien spełniać następujące kryteria:

a)   wykształcenie wyższe techniczne – preferowana specjalność inżynieria sanitarna lub ochrona środowiska,

b)  wiedza w zakresie działalności Spółki oraz w sektorze, w którym działa Spółka,

c)  niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,

d)  korzystanie z praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych.

e)   mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

f)    umiejętność obsługi komputera, sporządzania zestawień i analiz.

g)  sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych

     2.  Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a)  CV, zawierające adres do korespondencji, e-mail i nr kontaktowy,

b)  podpisany życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej

c)  kopie (potwierdzono za zgodność z oryginałem przez kandydata):

- dyplomu ukończenia wyższej uczelni i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje określone w punkcie a),

- świadectw pracy,

d)  oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

e)  inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

3.  Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w Przedsiębiorstwie Komunalnym „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu, Sekretariat, 64-730 Wieleń ul. Błonie 29, w zaklejonych kopertach, zabezpieczonych przed przypadkowym otwarciem lub za pośrednictwem poczty listem poleconym, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Specjalisty do spraw wodociągów i kanalizacji w Przedsiębiorstwie Komunalnym „NOTEĆ” Sp. z o.o.” w terminie do dnia 15.11.2021 r. do godz. 15.00. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu na wskazany powyżej adres.

 4.  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w pkt 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

 5.  Zgłoszone oferty zostaną otwarte w dniu 16.11.2021 r. o godz. 9.00.

 6.  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

 7.  Termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych zostaną określone w zaproszeniach.

 8.  O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

9.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do miesiąca po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

10.   Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyboru kandydatów.

 11.   Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.